XYHM1010 Tutkimusviestintä (fysiikka) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tämä opintojakso tukee kandidaatintutkielman laatimista yhdessä Kandidaatintutkielma-opintojakson kanssa. Opintojaksolla harjoitellaan muun muassa prosessin hallintaa, lähteiden käyttöä, omasta työstä palautteen saamista sekä muille palautteen antamista sekä tutkielman kirjoittamiseen sopivaa kirjoittamistapaa. Opintojaksoon sisältyy kandidaatintutkielmaan liittyviä kirjallisia sekä suullisia tehtäviä suomeksi ja englanniksi.


Keskeiset opintosisällöt

  • tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
  • tieteellisen tutkielman tekstilajipiirteet
  • tieteellisen tutkielman kirjoittaminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa laatia prosessimaisesti yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin
  • osaa muodostaa strukturoitua tekstiä, jossa oma ajattelu ja lähteet keskustelevat
  • osaa käyttää kirjoittamisstrategioita, tutkimusaiheesta keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic and Professional English, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus