XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan tiimityöhön viestinnän näkökulmasta ja hyödynnetään ryhmää oman alan akateemisten kielellisten ja viestinnällisten perusvalmiuksien kehittämisessä. Opetuskielinä käytetään suomea, englantia ja ruotsia. 


Keskeiset opintosisällöt

  • Viestintä- ja kieliosaamisen kartoittaminen
  • Tieteellisen tiedon prosessimainen tuottaminen tiimissä
  • Palautevuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa monikielisenä tiimityön tekijänä ja viestijänä
  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus