XYHM1009 Monikielinen vuorovaikutus (fysiikka) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan aiheista viestimistä eri kieliä hyödyntäen. Opintojaksolla työskennellään projektimaisesti pienryhmissä aktivoiden ja vahvistaen toisen kotimaisen ja vieraan kielen osaamista.


Keskeiset opintosisällöt

  • omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä
  • oman kielirepertuaarin kehittäminen
  • palautteen hyödyntäminen prosessimaisessa työskentelyssä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa hyödyntää kielirepertuaariaan ja ryhmän resursseja osana tutkimuspohjaista projektityötä
  • osaa mukauttaa viestintäänsä eri viestintätilanteisiin sopivaksi
  • osaa hyödyntää rakentavaa palautetta ryhmän oppimisessa ja tuotoksessa.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op. 

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus