XYHM1003 Tutkimusviestintä (bio- ja ympäristötieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso tukee kandidaatintutkielman kirjoittamista. Opintojaksolla tehdään tutkielmaprosessia edistäviä harjoituksia sekä itsenäisesti että vertaisryhmissä.


Keskeiset sisällöt

  • oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
  • omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen kielirepertuaaria hyödyntäen
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden päivittäminenOsaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja soveltanut sitä tutkimustyössään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
  • osaa hyödyntää kirjoittamista, keskustelua ja palautetta tutkimusprosessin edistämisessä
  • osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin
  • kykenee hyödyntämään vahvuuksiaan oman alansa viestijänä ja suunnittelemaan viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämistä.

Lisätietoja

Vieras kieli:

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.


Kypsyysnäyte:

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus