XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso tukee tutkielmaprosessia. Opintojaksolla harjoitellaan monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa viestintätilanteissa toimimista yhdessä muiden kanssa. Opintojaksolla viestitään erityisesti toisella kotimaisella kielellä.


Keskeiset sisällöt

  • oman kielirepertuaarin kehittäminen
  • viestiminen omasta tieteenalasta monikielisesti erilaisille yleisöille
  • palautevuorovaikutus monikielisesti

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla alallaan
  • osaa hyödyntää ja kehittää kielirepertuaariaan tutkimusprosessissa
  • osaa perustellen esitellä oman alan ilmiöitä moninaisissa vuorovaikutustilanteissa eri kielillä
  • osaa tukea muita osallistumaan aktiivisesti monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2. 

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.


Opetuskielet: englanti, ruotsi ja suomi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus