XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan pienryhmissä lähdeperustaisen tekstin tuottamista prosessimaisesti sekä työstetään oman alan aiheeseen liittyvä puhe-esitys.


Keskeiset sisällöt

  • oman alan tekstin prosessimainen tuottaminen
  • ryhmän vuorovaikutusosaaminen
  • palautevuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin
  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
  • osaa tarkastella ryhmän vuorovaikutusta ja omaa toimintaansa ryhmässä
  • tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisenkohteitaan oman alansa viestijänä eri kielillä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus