XYHL1003 Tutkimusviestintä (liikuntatieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla työstetään tieteellistä tekstiä prosessimaisesti erilaisia monikielisiä keskusteluita ja harjoituksia hyödyntäen. Opintojakso tukee kandidaatintutkielman tekoa.

Keskeiset sisällöt

  • tieteellisen tekstin työstäminen
  • tutkimusprosessista keskustelu
  • vertaispalaute kirjoitusprosessin edistäjänä
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen sanoittaminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa hallita tieteellisen tekstin työstämisprosessia
  • osaa muodostaa strukturoitua tekstiä, jossa oma ajattelu ja lähteet keskustelevat
  • osaa hyödyntää keskustelua ja palautetta tutkimusprosessin edistämisessä
  • osaa sanoittaa osaamistaan oman alansa monikielisenä viestijänä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen. 

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic and Professional English, 0 op.


Osana opintojakson suoritustavan 1 arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). 

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus