XYHL1000 Akateeminen vuorovaikutus (liikuntatieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan tieteelliseen keskusteluun valmistautumista ja siihen osallistumista pienryhmissä työskennellen. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin luku- ja oppimisstrategioihin sekä tarkastellaan ryhmän vuorovaikutusta.

Keskeiset opintosisällöt

  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
  • akateemisiin teksteihin tutustuminen
  • vuorovaikutussuhteet ja ryhmän vuorovaikutusosaaminen
  • rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • tieteelliseen keskusteluun osallistuminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa opiskelijana ja viestijänä eri kielillä
  • osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
  • tunnistaa rakentavan palautteen periaatteita ja osaa hyödyntää niitä palautevuorovaikutuksessa
  • osaa etsiä tarvitsemaansa tietoa ja hyödyntää sitä tieteellisessä keskustelussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opintojakson tapaamisiin ja pienryhmätyöskentelyyn, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus