XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot (liikuntatieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen prosessiin ja harjoitellaan oman kirjoitusprosessin suunnittelua. Vertaispalautetyöskentelyyn osallistumalla harjaannutaan palautteen hakemisessa, antamisessa, vastaanottamisessa ja hyödyntämisessä osana omaa ja muiden oppimista. Lisäksi harjoitellaan oman tekstin esittelemistä muille.

Keskeiset opintosisällöt

  • Kirjoitusprosessi
  • Oman työskentelyn suunnittelu
  • Vertaispalaute osana oppimista
  • Argumentointi ja perusteleminen
  • Tieteellisen tiedon tiivistäminen ja esittäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee prosessimaisen työskentelyn perusperiaatteita ja osaa suunnitella omaa kirjoitusprosessiaan
  • tunnistaa tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa viestinnässään
  • osaa analysoida löytämäänsä tietoa ja hyödyntää sitä oman tekstinsä työstämisessä
  • osaa osallistua palautevuorovaikutukseen tavoilla, jotka tukevat omaa ja vertaisten oppimista.

Esitietojen kuvaus

XYHL1000/4 Akateeminen vuorovaikutus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus