XYHL1002 Monikielinen vuorovaikutus (liikuntatieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla harjoitellaan oman alan teemoista viestimistä monikielisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opintojaksolla toteutetaan pienryhmissä projekti, jonka aikana aktivoidaan ja kehitetään erityisesti toisen kotimaisen ja vieraan kielen taitoa.

Keskeiset opintosisällöt

  • oman alan teemoista viestiminen monikielisesti eri konteksteissa
  • kielitaidon aktivoiminen
  • monikielisyys ja –kulttuurisuus oman alan asiantuntijatehtävissä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa hyödyntää kielirepertuaariaan ja ryhmän resursseja osana tutkimuspohjaista projektityötä

  • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa

  • osaa esitellä tavoitteellisesti alaansa liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

  • ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla alallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja. 

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus