YJOAIP Johtamisen aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Ei

Avainteksti

Vastuullinen johtaminen rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Kuvaus

Edistämme johtamisen opetuksessa YK:n Principles for Responsible Management Education periaatteita. Tarjoamamme koulutus antaa edellytykset kehittyä tulevaisuuden vastuulliseksi päätöksentekijöiksi ja kestävän kehityksen edistäjiksi erityyppisissä organisaatioissa. 

Johtamisen aineopinnot mahdollistavat suuntautumisen henkilöstöjohtamiseen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja organisoitumisen erilaisiin toimintaympäristöihin. Tutkimukseen perustuvan opetuksemme kautta opiskelija rakentaa tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia toimia vastuullisesti sekä luo kestävää tulevaisuutta organisaatioissa.

Henkilöstöjohtaminen teemassa syvennytään esihenkilötyöhön ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Opiskelijat saavat valmiuksia toimia esihenkilöinä tai asiantuntijoina, jotka ymmärtävät ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkityksen hyvinvoivalle ja osaavalle organisaatiolle.

Vastuullinen liiketoiminta ja organisoituminen teemassa syvennytään yritysten ja työyhteisöjen sekä yhteiskunnan välisen suhteen analysoimiseen. Opiskelijat saavat valmiuksia erityyppisten organisaatioiden ja työyhteisöjen liiketoiminnallisesti relevanttien toimintojen suunnitteluun sekä analysointiin.

Opintojen aikana opiskelija tutustuu tieteellisen ajattelun, tutkimusmenetelmien sekä tieteellisen kirjoittamisen maailmaan sekä laatii oman kiinnostuksensa pohjalta kandidaatin tutkielman. Tämä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää tuntemusta tutkimustyön aihepiirin osalta, sekä tutustuttaa heidät tutkimusmenetelmien hallintaan sekä luo valmiuksia tieteelliseen kirjoittamiseen. 

Osaamistavoitteet

Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, vastuullisen henkilöstöjohtamisen ja liiketoimintaosaamisen perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta. Lisäksi opiskelija ymmärtää tieteellisen ajattelun, tutkimusmenetelmien sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksen toteuttamisessa. 


Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)