YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Aineopintoseminaari kruunaa johtamisen aineopinnot. Opit tutkimuksen perusteet ja toteutat itsenäisen tutkimusprojektin.

Kuvaus

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti.

Seminaarityöskentely on tarkoitettu ainoastaan johtamisen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso tuottaa osaamista liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 4 Hyvä koulutus, 5 Sukupuolten tasa-arvo sekä 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen;
- hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti;
- käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa;
- raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa;
- kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti.


Metataitojen kehittyminen: tieteellinen kirjoittaminen, esiintymistaidot.

Lisätietoja

Suoritusajankohta 3. vuosi.

JSBE: Aiheanalyysi ja käsitekatsaus tehdään syksyn aikana. Jos nämä jäävät tekemättä, poistetaan seminaarista vuoden vaihteessa. 


Avoin yliopisto: Seminaari, itsenäinen tutkimustyö, tieteellinen tutkimusraportti.

Esitietojen kuvaus

Johtamisen aineopintoja sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1130 ja JSBA1140 / aiemmin JSBA1110 Metodiopinnot, sekä JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän suorituksen rekisteröintiä.

Oppimateriaalit

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaarityöskentely (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus