Matematiikan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Maisterin tutkinto matematiikassa antaa opiskelijalle matematiikan syvällisen ja valittujen erillisten opintojen oppiaineiden hyvän tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Tutkinto-ohjelma jakautuu kahteen opintosuuntaan: matematiikka sekä stokastiikka ja todennäköisyysteoria. Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Yhdessä erikseen suoritettavien opettajan pedagogisten opintojen kanssa maisterin tutkinto antaa laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten matematiikan opettajan tehtäviin.

Osaamistavoitteet

Matematiikan maisteri
  • hallitsee oman erikoistumisalansa ja tuntee muiden matematiikan osa-alueiden keskeiset käsitteet ja teoriat.
  • osaa soveltaa oppimaansa matemaattisten ongelmien itsenäiseen ratkaisemiseen.
  • kykenee ja on kiinnostunut seuraamaan tieteenalansa kehitystä alansa yleisjulkaisuista.
  • omaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä.
  • osaa organisoida ja johtaa työtehtäviä ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä itsenäiseen päätöksentekoon.
  • omaa laajan käsityksen siitä, miten matematiikka liittyy yksilön arkipäivään sekä osaa perustella matematiikan yhteiskunnallisen merkityksen.
  • pystyy toimimaan asiantuntijana tai johtajana työryhmissä sekä pystyy viestimään osaamistaan muille tarvittaessa vieraalla kielellä.
  • on yhteistyökykyinen ja valmis ottamaan vastuuta.
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin, noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii kehittämään niitä edelleen.

Rakenne

Valitse kaikki (81+ op)