Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma Jyväskylän yliopistossa perustuu monipuoliseen tutkimukseen ja opetukseen, joka kouluttaa laaja-alaisia sisävesien luonnontalouden asiantuntijoita mm. kalatalouden, ympäristöhallinnon, vesiensuojelun, opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Koulutusohjelma antaa monipuoliset tiedot ja taidot vesistöistä, niissä elävistä eliöistä, ympäristön ja vesieliöiden välisistä vuorovaikutussuhteista sekä vesiekosysteemien tuottamista palveluista yhteiskunnalle. Koulutusohjelman pääteemoihin kuuluvat limnologia, kalabiologia ja kalatalous sekä akvaattinen parasitologia. Koulutusohjelmassa tutkintoon kannustetaan liittämään opintoja tilastotieteen, kemian, tai fysiikan alalta.

Osaamistavoitteet

Akvaattisten tieteiden maisteri

  • tuntee akvaattisten tieteiden keskeiset käsitteet ja teoriat,
  • tuntee vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan sekä ihmistoiminnan vaikutukset vesiekosysteemeihin ja niiden hyödynnettäviin resursseihin,
  • osaa tehdä tieteellistä tutkimusta työryhmässä ja arvioida tutkimustietoa,
  • osaa suunnitella ja suorittaa kenttätutkimuksia ja laboratoriokokeita sekä analysoida suuria tietomääriä,
  • pystyy osallistumaan tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hän pystyy toimimaan monialaisissa työryhmissä suomeksi ja englanniksi,
  • pystyy hyödyntämään luonnontieteellistä ajattelutapaa eri yhteiskunnan aloilla,
  • noudattaa korkealaatuisia tieteellisiä käytäntöjä ja eettisiä periaatteita.

Rakenne

Valitse kaikki (72+ op)