WETS1043 Limnologian ja kalabiologian syventävät menetelmät (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Limnologian ja kalabiologian kenttätutkimusmenetelmät teorian ja käytännön tasolla, vesieliöiden ylläpito ja käsittely laboratoriossa, kokeellinen tutkimus, tilastollinen data-analyysi, tutkimuksen etiikka, mittauksen tarkkuus ja täsmällisyys, työturvallisuus.


Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee limnologiaan ja kalabiologiaan liittyvien kenttä- ja laboratoriotutkimusten menetelmät yksityiskohtaisesti ja perehtyy niihin käytännössä. Opiskelija osaa mm. käyttää mitta- ja näytteenkeruukalustoa (mm. pohjaeläinnäytteenotto, vesinäytteenotto, sähkökalastus, koeverkkosarjat), tuntee kaluston mittaustarkkuuteen ja -täsmällisyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät, osaa noudattaa alan työturvallisuusnormeja, osaa arvioida menetelmien käyttöön liittyvät resurssitarpeet ja raportoida yksinkertaisen tutkimuksen tieteellisten periaatteiden mukaisesti käyttäen tietotekniikan perusvälineitä. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä ja noudattaa sovittuja aikatauluja. Opiskelija osaa kytkeä oppimansa käytännön taidot aiemmilla kursseilla oppimaansa vesien luonnonilmiöitä koskevaan teoriaan.

Esitietojen kuvaus

BIOP302/BIOP104 ja WETA503 ja tilastotieteen opintojakso.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitustyö, raportti ja seminaari
Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Läsnäolo, harjoitustyö, raportti ja seminaari.

Opetus