XSA0624 Geschäftsdeutsch (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
Työelämän keskustelutilanteet, puhelinkeskustelut, diagrammien ja kuvien esittely, kulttuurienvälinen viestintä, esiintymistaito ja suullinen yritysesitelmä
Suoritustavat
Pari- ja ryhmätyöskentely, tilanneharjoitukset, harjoitustehtävät, yritysesittely

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua opiskelija

· tuntee saksankielisen alueen yrityskulttuuria ja sen diskurssia ja pyrkii huomioimaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.

· pystyy aktiivisesti osallistumaan saksankielisiin keskustelutilanteisiin ja liikeneuvotteluihin.

· osaa saksaksi perustella näkökantansa, esitellä tavoitteellisesti omaa alaansa ilmiöitä ja pitää talouteen liittyviä esitelmiä.

· ymmärtää monimutkaisenkin omaan alaansa tai ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvän puhutun tai kirjoitetun tekstin pääkohdat ja osin yksityiskohtia. 

· ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa ja osaa myös antaa rakentavaa palautetta. 

· tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa saksan kielen oppijana ja viestijänä.

Esitietojen kuvaus

XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2. Wirtschaftsdeutsch -kurssi suositellaan 

suoritettavaksi ennen tätä kurssia.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät, yritysesittely
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät, yritysesittely
Suorituskieli:
saksa, suomi
Työskentelytavat:

Pari- ja ryhmätyöskentelyä, tilanneharjoituksia, harjoitustehtäviä, yritysesittely

Oppimateriaalit:

Opettajen laatimaa materiaalia Moodlessa

Opetus