TIES513 Fysikaaliset mallit tietokoneanimaatioissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Animaatio- ja pelitarkoituksiin soveltuvan fysiikkamoottorin rakenne ja toiminta. Avainasioita (sekalaisessa järjestyksessä): Newtonin mekaniikkaa, differentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaiseminen, jäykät ja nivelletyt kappaleet, kinematiikkaa, käänteiskinematiikkaa, dynamiikkaa, käänteisdynamiikkaa, elastiset muodonmuutokset, törmäykset ja niiden vasteet, partikkelisimulaatiot, virtaukset, ohuet rakenteet. Toteutuksen kannalta tärkeimmät algoritmit ja tietorakenteet.


Osaamistavoitteet


Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ottaa käyttöön sekä toteuttaa itse fysiikkamoottorissa tarvittavia tietorakenteita ja algoritmeja oppikirjoissa ja tieteellisissä artikkeleissa löytyvien menetelmäkuvausten pohjalta. Ohjelmointiosaaminen ja kyky hyödyntää matemaattista kieltä sisältäviä julkaisuja vahvistuu. Kurssin jälkeen opiskelija osaa ratkaista, haluaako hän tehdä pro gradu -tutkielmansa fysiikkamoottorien teknologiaan liittyvästä tutkimuskysymyksestä. Tarvittaessa hän osaa selvittää uusimmista alaan liittyvistä konferenssiartikkeleista, mitkä ovat tämän hetken kiinnostavimmat tutkimuskysymykset alalla.

Lisätietoja

Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti ilman aktiivista ohjausta. Vertaistukea ja ryhmässä opiskelua suositellaan. Arvosteltava suoritus on ohjelmointiharjoitustyö ja ajankäyttökirjanpito.

Esitietojen kuvaus

TIEA211, TIEA311 ja TIES471 pitää olla plakkarissa tai tälle kurssille ei ole mitään asiaa. Kaikki numeriikan, fysiikan tai puhtaan matematiikan aiempi opiskelu auttaa, mutta kovalla lisätyöllä voinee kärsiä tarvittavat perusteet calculuksesta haltuun tämän kurssin aikanakin.

Oppimateriaalit

Oikeat tieteelliset artikkelit ja konferenssitutoriaalit hakusanoilla "game engine physics" ym.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta