MUT101KOK Taide ja hyvinvointi (15+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Taiteiden ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin, terveyden edistämiseen ja mielekkääseen elämään on tunnistettu maailmanlaajuisesti. Suomessa julkisella ohjauksella on pyritty edistämään monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta näitä vaikutuksia voitaisiin käytännön ammattilaistyössä ja organisaatiotasolla edistää. Tutkimuksella on luotu ymmärrystä ja osaamista hyvinvointia tukevasta taidetoiminnasta ja taideterapioista hoidon ja kuntoutuksen konteksteissa.

Moduuli antaa kuvan taiteista ja kulttuurista hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä sekä tutkimuksen kohteena. Moduulissa hyvinvoinnin teemoja tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien, taidepalvelujen ja taideterapioiden sekä musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen näkökulmista. Taiteiden ja kulttuurin yhteyttä hyvinvointiin tarkastellaan terveysvaikutusten, sosiaalisen hyvinvoinnin, oppimisen ja yhteiskunnallisten tarpeiden, kuten taiteiden tasa-arvoisen saavutettavuuden kannalta. Kriittinen näkökulma taiteisiin muutosvoimana on myös mukana, kuten epäkohtien näkyväksi tekemisen, osallisuuden ja toimijuuden ulottuvuudet.

Osaamistavoitteet

  • Musiikkiterapian ja muiden taideterapioiden mahdollisuuksien ja toimintaympäristöjen tunnistaminen;
  • Kohderyhmälähtöisten taidepalvelujen suunnitteleminen ja toteuttaminen;
  • Taiteiden ja hyvinvoinnin tutkimusalojen, tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien hahmottaminen;
  • Eettisten periaatteiden ja vaatimusten ymmärtäminen taiteiden hyvinvointivaikutusten edistämistyössä ja tutkimuksessa;
  • Taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmien soveltaminen osana asiantuntijuuttaan sekä työelämässä että tutkimuksessa.

Rakenne

Valitse väh. 15 op