GERKOKPER Vanheneminen ja terveys -moduuli (16 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Vanheneminen ja terveys –opintomoduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelija vanhenemisen ilmiöön yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Moduulin opinnot tarjoavat tuoreimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa vanhenemisesta ja vanhenemismuutosten seurauksista terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin, sekä niihin vaikuttamisesta liikunnan keinoin. Moduuli on suunnattu muille kuin gerontologian ja kansanterveyden opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempia opintoja alalta. 

Osaamistavoitteet

Opintomoduulin suoritettuaan, opiskelija
  • osaa kuvata ja käyttää terveyden, toimintakyvyn ja vanhenemisen peruskäsitteitä.
  • osaa kuvata sairauksien ja niiden riskitekijöiden esiintyvyyteen liittyviä peruskäsitteitä.
  • osaa analysoida riskitekijöiden ja niiden seuraamusten välisiä suhteita. 
  • osaa selittää väestön vanhenemisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia.
  • osaa kuvata elinjärjestelmien vanhenemismuutokset ja osaa selittää kuinka ne vaikuttavat yksilön terveyteen sekä toimintakykyyn.
  • ymmärtää liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.
  • osaa kuvata vanhuudessa tyypillisimmät sairaudet ja niiden riskitekijät.
  • ymmärtää vanhuuden luonnollisena osana elämänkulkua ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin. 

Esitietojen kuvaus

GERS1007 Terveys ja sairastavuus vanhetessa -opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että muut moduulin opintojaksot on suoritettu

Lisätietoja

Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Rakenne

Valitse kaikki (16 op)