GERS1007 Terveys ja sairastavuus vanhetessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ikääntymisen epidemiologinen tutkimus
Sairastavuus, komorbiditeetti ja gerastenia
Terve vanheneminen
Elämänkulun epidemiologinen tutkimus
Vanhenemisen keskeiset biomarkkerit
Vanhuuteen liittyvät sairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito
Epidemiologinen tutkimus hyvinvoinnin ja terveyspolitiikan edistäjänä

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu: joko kirjallisuuspaketin tenttiminen (kirjat tentitään samalla kertaa e-tenttinä) tai itseorganisoitu lukupiiri ja siihen liittyvät kirjalliset oppimistehtävät 

Arviointiperusteet

Kirjatentti tai oppimistehtävä 100%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ikääntymisprosessia käyttäen epidemiologisia lähestymistapoja
 • osaa arvioida ja valita gerontologian tutkimustavoitteiden näkökulmasta asiaankuuluvia tutkimusstrategioita ja tutkimusasetelmia
 • osaa selittää geriatristen sairauksien ja toiminnanvajausten etiologiaa ja epidemiologiaa ikääntymistutkimuksen näkökulmasta
 • osaa kriittisesti analysoida ja tulkita tutkimustuloksia yksilöiden ja väestöryhmien terveyden ja toimintakyvyn tutkimuksessa
 • osaa arvioida tieteellisen tiedon sovellettavuutta vanhojen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen yksilö- ja yhteiskuntatasolla

Esitietojen kuvaus

Vanheneminen ja terveys -moduulin suorittajat: GERS1007 Terveys ja sairastavuus vanhetessa -opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että muut moduulin opintojaksot on suoritettu

Kirjallisuus

 • Tentittävä kirjallisuus:
 • Newman, A.B. & Cauley, J.A. (toim.) 2012. The epidemiology of aging. Dordrecht: Springer. (e-book) (s. 119-598, yhteensä 479s.)
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (s. 57-85 ja s. 323-434, yhteensä 139 s.) (e-book: osa III Vanhukset ja palvelujärjestelmä ja osa V Vanhusten hoidon erityiskysymyksiä)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

E-tentti

Kirjallisuus:
 • Newman, A.B. & Cauley, J.A. (toim.) 2012. The epidemiology of aging. Dordrecht: Springer. (e-book) (s. 119-598, yhteensä 479s.)
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (s. 57-85 ja s. 323-434, yhteensä 139s.) (e-book: osa III Vanhukset ja palvelujärjestelmä ja osa V Vanhusten hoidon erityiskysymyksiä)

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itseorganisoitu lukupiiri ja siihen liittyvät kirjalliset oppimistehtävät 

Kirjallisuus:
 • Newman, A.B. & Cauley, J.A. (toim.) 2012. The epidemiology of aging. Dordrecht: Springer. (e-book) (s. 119-598, yhteensä 479s.)
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (s. 57-85 ja s. 323-434, yhteensä 139s.) (e-book: osa III Vanhukset ja palvelujärjestelmä ja osa V Vanhusten hoidon erityiskysymyksiä)

Opetus