PSYSYVFMA Psykologian syventävät opinnot, FM (90+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Psykologian syventävien FM-opintojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on syventävät tiedot psykologian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan ja työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet, teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida empiirisen tutkimuksen.

Psykolgian syventävät FM-opinnot suorittanut ei voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tutkinnon suorittamisen jälkeen hänellä on valmiudet psykologian jatkokoulutuskoulutusohjelmiin.

Rakenne

Valitse kaikki (90+ op)