PSYSFM30 Persoonallisuuspsykologian syventävä osaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan persoonallisuuspsykologiaan liittyvää asiantuntemusta suhteessa PSYP130 ja PSYA130 opintojaksoihin opiskelijan itsessään tunnistaman henkilökohtaisen osaamistarpeen suuntaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventynyt teoreettinen käsitys ja tutkimustietoon pohjautuva asiantuntemus jostakin persoonallisuuspsykologian teemasta, joka on relevantti myös psykologin ammatillisen osaamisen kannalta (ts. opitun tiedon soveltaminen). Tämä teema voi koskea esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, elinikäistä kehitystä, ympäristön ja yksilön vuorovaikutusta, piirteitä, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja, sosiaalista toimintaa tai jotakin soveltavaa persoonallisuuden psykologian osa-aluetta. Opintojaksolla opiskelija oppii lukemaan, analysoimaan ja arvioimaan alan tutkimusartikkeleita sekä kehittää kriittistä ajatteluaan ja tieteellistä kirjoitustaitoaan

Lisätietoja

Vain psykologian maisteriohjelmassa (FM) opiskeleville.

Oppimateriaalit

Kirjallinen tehtävä perustuu korkeatasoisiin tieteellisiin julkaisuihin, jotka opiskelija itse etsii valitsemansa teeman mukaan sovittuaan sen tentaattorin kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Persoonallisuuspsykologian syventävä osaaminen, Essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjallinen tehtävä (essee).

Opetus