PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Omaa toimintaa ja työskentelyä sekä moniammatillista yhteistyötä ohjaavien arvojen ja ammattieettisten periaatteiden pohtiminen. Perehtyminen ohjauksen ja konsultaation teorioihin, malleihin ja työskentelymenetelmiin sekä monialaista vuorovaikutusta estäviin ja edesauttaviin tekijöihin. Oman osaamisen ja ammatillisten näkemysten suullinen ja kirjallinen viestiminen sekä siinä tarvittavien valmiuksien tunnistaminen. Työmenetelmien harjoitteleminen pienryhmissä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä keskeisiä ohjauksen ja konsultaation teoreettisia käsitteitä ja malleja, soveltaa ohjauksen ja konsultaation menetelmiä ja työskentelytapoja työssään, ottaa puheeksi vaikeita asioita konsultaatio- ja ohjaustilanteissa ja viestiä ammatillista perus- ja erityisosaamistaan monialaisessa yhteistyössä.

Oppimateriaalit

MCLEOD, J. & MCLEOD, J. (2011). Counselling skills: A practical guide for counsellors and helping professionals. Open University Press.  

JA

PUUTIO, R., & KYKYRI, V.-L. (2015). Konsultointi keskusteluna: vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Oulu: Metanoia Instituutti.

Lisäksi tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennoille ja demoille osallistuminen sekä väli- ja lopputehtävien tekeminen. Läsnäolovelvoite demoissa, poissaolot korvattava.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Vain psykologian tutkinto-opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Tentaattorin kanssa sovittava kirjallisuusessee, jonka osana on opiskelijan toteuttama ammattilaishaastattelu. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

luennot ja demot (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kirjallisuusessee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus