Ympäristötieteen maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019

Kuvaus

Ympäristötietiedettä opiskelemalla saa monialaiset perusteet ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan, ja keinoja ympäristön tilan parantamiseksi. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle kokonaisnäkemys ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristöömme, sekä ympäristöä kuormittavien aineiden vaikutuksista biologisten systeemien toimintaan. Hyvä ympäristötieteen tuntemus antaa sinulle valmiudet toimia ympäristöalan työtehtävissä. Lisäksi koulutus kehittää tieteellistä ajattelua ja valmentaa tieteellisten työtapojen käyttöön. Ympäristötieteen koulutus on poikkitieteellistä eli sosiaalitieteet, taloustieteet ja hallinnolliset tieteet liittyvät siihen läheisesti. Opetuksen painopiste on kuitenkin ympäristötieteen luonnontieteellisissä perusteissa ja teknologisissa sovellutuksissa, erityisesti siinä, miten ihminen vaikuttaa ympäristöön ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Tällaista kokonaisuutta opetetaan vain Jyväskylän yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Maisteri tuntee syvällisesti ympäristötieteen alan peruskäsitteet ja teoriat sekä tietää keinoja ympäristöön kohdistuvien haittojen vähentämiseen. Hänellä on hyvät valmiudet tieteelliseen tutkimukseen ohjauksen alaisena. Maisteri tuntee ympäristön systeemien toimintaa eri mittakaavoissa, ympäristölainsäädännön asettamat rajoitukset ja vaatimukset sekä tietää, miten tätä osaamista voi soveltaa monenlaisissa käytännön tilanteissa. Hän tuntee myös ratkaisuja joihinkin keskeisimpiin ympäristöongelmiin. Maisteri ymmärtää luonnontieteellisen ympäristön ja sosiaalisten prosessien vuorovaikutuksia sekä ympäristökysymysten monitieteisen luonteen. Hänellä on käsitys sosioekonomisen ja poliittisen ohjauksen merkityksestä yhteiskunnassa. Maisteri on omaksunut hyvän tieteellisen käytännön sekä eettisesti korkeatasoisen kokeellisen työskentelyn periaatteet ja on tietoinen näihin liittyvistä kysymyksistä ja ongelmista.

Maisteri osaa hankkia tuoreinta tietoa ympäristötieteen tieteellisistä kysymyksistä. Hän osaa soveltaa alan teorioita tieteellisten kysymysten ratkaisuun. Maisteri tuntee keskeisimmät tieteellisen aineiston keräämisen, kokeen järjestelyn ja aineistojen analysoinnin menetelmät sekä osaa hakea tietoa avoimista ympäristötiedon keruu- ja jakojärjestelmistä. Maisteri ymmärtää hyvin tieteellisiä tekstejä ja pystyy osallistumaan keskusteluihin. Hän osaa hahmottaa tieteellisen tiedon perusteella toimivia ratkaisumalleja käytännön kysymyksiin. Hän tuntee oman alansa keskeisimmät kvantitatiiviset menetelmät ja pystyy ottamaan käyttöönsä uusia tutkimus- ja työskentelymenetelmiä joustavasti. Maisteri omaa valmiudet, joilla hän voi kehittyä asiantuntijaksi erilaisissa ammatillisissa ja tieteellisissä työryhmissä, ja hän pystyy viestimään osaamistaan muille muun muassa tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median mahdollisuuksia käyttäen. Maisteri osaa toimia osana laaja-alaista ja monitieteistä asiantuntijaverkostoa. Maisteri noudattaa tutkimuksessa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Maisteri osaa suunnitella tutkimuksen eettisesti kestävällä tavalla.

Maisteri pystyy arvioimaan kriittisesti olemassa olevaa tietoa, tuottamaan tieteelliseen ajatteluun perustuvaa tutkimusta ja on kiinnostunut ylläpitämään osaamistaan. Maisteri on aktiivinen ja vastuuntuntoinen ammatillisessa työskentelyssään. Hän pyrkii objektiiviseen tietoon ympäristötieteen kysymyksissä ja ongelmissa sekä pyrkii käyttämään tilanteeseen parhaiten soveltuvia menetelmiä. Maisteri on positiivinen, yhteistyökykyinen ja halukas jakamaan asiantuntemustaan yhteiskunnassa. Maisteri noudattaa eettisesti korkealaatuisen työskentelyn periaatteita.

Rakenne

Valitse kaikki (85+ op)