ENVS1123 Instrumenttianalytiikka ympäristötutkimuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Laboratoriokurssi, jossa käydään läpi ympäristönäytteen esikäsittelyä (uuttomenetelmiä) ja tutustutaan nestekromatografiaan (HPLC) ja kaasukromatografiaan (GC-FID ja GC-MS), spektrofotometriaan sekä vakaiden isotooppien massaspektrometriaan (SIRMS). Kurssilla analysoidaan uutetusta näytteestä orgaanisia yhdisteitä ja opiskellaan niiden tunnistamista kromatogrammista. Työskentelystä pidetään laboratoriopäiväkirjaa/oppimispäiväkirjaa. Kurssilla annetaan tuntematon näyte, jonka analysoinnista tehdään työselostus, ja esitetään koko ryhmälle kaksi viikkoa laboratorio-osuuden jälkeen.

Suoritustavat

Kahden viikon intensiivikurssi, jonka jälkeen pidetään töiden esittely.

Arviointiperusteet

Kurssin arvionti perustuu työskentelyyn laboratoriossa (25%), laborarorio/oppimispäiväkirjaan (25%), kirjalliseen ja suulliseen esitykseen annetusta näytteestä (50%).

Osaamistavoitteet

Opiskelija 1) tuntee erilaiset esikäsittely- ja analysointitekniikat ja oman työskentelynsä laaduntarkkailun tärkeyden. 2) Tietää millaista laitteistoa kulloinkin annetussa ongelmassa vaaditaan analysointiin. 3) Ymmärtää em. menetelmien rajat ja mahdollisuudet.

Lisätietoja

Kurssilla työskennellään pareittain.

Esitietojen kuvaus

Kurssin suorittaminen edellyttää turvallisen laboratoriotyöskentely -kurssin suorittamisen ja riittäviä perustietoja orgaanisesta kemiasta ja ympäristökemiasta.

Oppimateriaalit

Oppimismateriaali jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus