ENVS1128 Remediation of contaminated environment (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yleisimmät ympäristöä pilaavat toiminnot. Lainsäädäntö ja hallinto. Pilaantuneen maaperän, sedimenttien ja pohjaveden kunnostus. Pilaantuneeksi epäillyn kohteen tutkiminen. Riskiperusteinen kunnostustarpeen ja -tavoitteen arviointi. Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset kunnostustekniikat. Luontainen pilaantuneen ympäristön kunnostus.

Suoritustavat

Luennot, seminaari, ryhmätyö ja tentti.

Arviointiperusteet

60 % exam + 40 % project work.

Osaamistavoitteet

.Kurssin käytyään opiskelija tuntee yleisimmät epäorgaaniset ja orgaaniset maaperää, sedimenttejä ja pohjavettä pilaavat tekijät. Hän osaa karakterisoida pilaantuneen ympäristön tilan ja valita kunnostusmenetelmän ja -tavoitteen käyttäen riskiperusteista lähestymistapaa. Opiskelija tuntee pilaantuneen ympäristön lainsäädännön raja-arvoineen sekä viranomaismentettelyn kunnostusprojektissa. Opiskelija tuntee yleisimmät biologiset, kemialliset ja fysikaaliset kunnostusmentelmät.

Esitietojen kuvaus

ENVS1124 Environmental technology.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus