BENS5034 HOPS ja työelämätaidot (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

FM-tutkintoon sisältyvä henkilökohtainen opintosuunnitelma ja työelämäkurssi. Jaksolla perehdytään bio- ja ympäristötieteiden alan työnkuviin ja työelämän tarpeisiin, kartoitetaan omaa osaamista ja harjoitellaan työnhakuun liittyviä asioita. Maisteri-HOPSin tekeminen aloitetaan kandidaattiopintojen loppupuolella ja siihen liittyy myös henkilökohtainen tapaaminen HOPS-ohjaajan kanssa.

Suoritustavat

Työelämäkurssin suorittaminen (läsnäolopakko) ja hyväksytty maisterivaiheen eHOPS.

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa sekä hyväksytty maisteriHOPS.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tehnyt hyväksytyn maisteriopintojen opintosuunnitelman
- tuntee oman oppiaineensa maisteriopintojen opintosuunnitelman sekä opintojen (erityisesti pro gradu) aikataulun ja kuormittavuuden.
- on tutustunut erilaisiin työmahdollisuuksiin (ml. jatko-opinnot) sekä työnhaku- ja työelämätaitoihin.
- täsmentää tulevaa asiantuntijuuttaan ja pohtii uravaihtoehtojaan
- pystyy listaamaan konkreettisesti, miten voi edistää omaa työllistymistään.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus