Kasvatustieteiden tohtoriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian tohtori
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Tohtoriohjelma
Laajuus:
0 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Suomeksi
Kasvatustieteiden tohtoriohjelma
• kasvatustieteen tohtorin tutkinto tai
• filosofian tohtorin (kasvatustiede) tutkinto.

Kasvatustieteellisten tutkintojen pääaineena on jokin seuraavista: kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai varhaiskasvatustiede. Tohtorin tutkintoon sisältyy väitöskirja ja 40 opintopistettä muita tohtoriopintoja. Kasvatustieteen tohtorin tutkintoon hyväksytty voi välitutkintona suorittaa kasvatustieteen lisensiaatintutkinnon, josta muiden opintojen osuus on 20 opintopistettä.

Filosofian tohtorin (kasvatustiede) tutkinto on kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoama jatkotutkinto niille, joiden maisterin tutkinnon pääaine ei ole kasvatustieteellinen oppiaine. Sen suorittamisessa noudatetaan soveltuvin osin kasvatustieteen tohtorin tutkinnon suorittamisesta annettuja määräyksiä. Filosofian tohtorin tutkintoon hakevalla täytyy olla suoritettuna joko kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai ohjaajan toimesta kirjallisesti todettu vastaavuus. Lisäksi suositellaan, että opiskelija suorittaa opintojensa aikana kasvatustieteellisiä syventäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatko-opiskelijan tulee suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä eettisesti kestävällä tavalla ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Opiskelija perehtyy tieteenalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Rakenne

Valitse kaikki (40+ op)