KPTJ1100 Tutkimusosaaminen (10–13 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• kvalitatiiviset, kvantitatiiviset ja/tai monimenetelmäiset (mixed methods) tutkimusmenetelmät.
• tieteellisen tutkimuksen etiikka (kaikille pakollinen sisältö, 3 op),
• tieteenteoria / tieteenfilosofia (kaikille pakollinen sisältö)
• tutkimushankkeenhallinta; tieteellinen julkaiseminen; avoin tiede

Suoritustavat

Jokin tarjolla oleva opintojakso tai itsenäinen opiskelu (essee, tentti)

Arviointiperusteet

Sovitaan opintosuorituksittain.

Osaamistavoitteet

• hallitsee kasvatustieteiden metodologiaa ja omaa joidenkin kvantitatiivisten, kvalitatiivisten, historiallisten tai teoreettisten menetelmien erityisosaamista
• tuntee hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvät eettiset ohjeet ja menettelytavat ja kykenee tunnistamaan sekä analysoimaan tutkimuksen eri alueille ja vaiheisiin liittyviä eettisiä ongelmia (pakollinen sisältö)
• ymmärtää tieteellisen teorian muodostuksen yleisiä lähtökohtia (pakollinen sisältö)
• ymmärtää kasvatustieteiden luonteen ja tuntee sen tieteenhistoriallisen kehityksen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde