SAXAINERI Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina (32–34 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa käyttää saksan kieltä sujuvasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
• hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
• tuntee kielialueen historiaa, kulttuurihistoriaa ja kirjallisuutta ja osaa vertailla niitä omaan kulttuuriinsa
• osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä ja tiedonlähteitä kieliasiantuntijuutensa tukena
• tuntee oman alansa keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
• on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen
• on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella
• osaa jäsentää, arvioida ja dokumentoida omaa osaamistaan ja sen kehittymistä suhteessa uratavoitteisiinsa

Rakenne

Valitse 32–34 op / 31 op