MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan diskurssintutkimuksen keskeisiin lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin ja käsitteisiin luentojen, analyysiharjoitusten ja itsenäisten oppimistehtävien avulla.

Suoritustavat

Suositeltava suoritustapa: kontaktiopetus (luennot, pari- ja ryhmäkeskustelut), itsenäiset oppimistehtävät, e-tentti. Vaihtoehtoinen suoritustapa: suomen- tai englanninkielinen itseopiskelupaketti.

Arviointiperusteet

E-tentti

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla ja osana itseopiskelupaketin ohjeita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tarkastella ja analysoida kieltä sosiaalisena toimintana
• ymmärtää diskurssintutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee keskeistä peruskirjallisuutta
• tietää diskurssintutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja osaa hyödyntää käsitteitä analyysitehtävissä
• osaa hakea lisätietoa diskurssintutkimuksesta ja soveltaa sitä omissa opinnäytteissään
• ymmärtää diskurssitaidot osana opiskelu- ja työelämätaitoja ja motivoituu harjoittelemaan niitä

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös suomen- tai englanninkielisenä itseopiskelupakettina. Itseopiskelupaketin e-tentin voi tehdä joka lukuvuonna kahtena eri päivänä, yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella – päivämäärät päivitetään opetusohjelmaan. Monialainen kieliasiantuntija -kandidaattiohjelman opiskelijoille osallistuminen kontaktiopetukseen on suositeltava vaihtoehto; itseopiskelupaketti on suositeltava sivuaineopiskelijoille tai esimerkiksi tutkinto-ohjelman vaihtajille.

Esitietojen kuvaus

Monialaisen kieliasiantuntijaohjelman opiskelijat:
* MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta
* MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuotta-minen

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävät opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ennen vuotta 2017:
* KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

Äidinkielen ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman opiskelijoilta yllä olevia kursseja ei vaadita pohjatietoina.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, kurssikirja. Itseopiskelupaketissa lisäksi erikseen sovittava lisälukemisto.

Kirjallisuus

  • Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne, Kurssi kohti diskurssia, Vastapaino 2009; ISBN: 978-951-768-243-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde