RKMPER Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu: 1) kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 10 op, 2) kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita.

Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa yliopiston kielikeskus. Opetusta antaa sekä yliopiston kielikeskus että kielten laitoksen romaanisen filologian oppiaine yhdessä eurooppalaisten Erasmus-kumppaneiden kanssa. Oppiaineena romaaninen filologia on tieteellisesti vastuussa opintokokonaisuudesta, ja siellä rekisteröidään valmis opintokokonaisuus sen valmistuttua.

HUOM ! Samaa kurssisuoritusta ei voida laskea ja osaksi tiedekuntien pakollisia tai vapaavalintaisia kieliopintoja ja osaksi opintokokonaisuutta. Monissa tiedekunnissa opintokokonaisuus korvaa pakolliset 2. vieraan kielen opinnot.

Osaamistavoitteet

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti ranskan kielellä
- tuntee ranskankielistä kulttuuria ja kommunikointitapoja
- omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa, opiskelun ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa sekä kansainvälisissä tehtävissä

Esitietojen kuvaus

Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen kurssien 3-4 suorittamista. Valmentava kurssi (5 op) opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen.

Rakenne

Valitse 25 op / 36 op