RFIA049 Ranskan historia (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Nykyisen Ranskan alueen historiallinen kehitys antiikista 1700-luvun loppuun.

Suoritustavat

Kontaktiopetus kertauskuulusteluineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Opiskelijan on periaatteessa osallistuttava kaikille luennoille.

Arvosana 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konk-reettisin esimerkein ilmiöt. Hän hallitsee erinomaisesti niiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konk-reettisin esimerkein ilmiöt. 1-2 asiavirhettä voi sisältyä kuvauk-seen. Opiskelija hallitsee kiitettävästi ilmiöiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muuta-man konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. Asiavirheitä voi esiintyä jonkin verran. Opiskelija hallitsee ilmiöiden pääasialliset syyt ja seuraukset sekä luonnehtii niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. Asiavirheitä esiintyy jonkin erran. Ilmiöiden pääasiallisista syistä ja seurauksista on esitelty muutama. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on hahmotettu heikosti.
Arvosana 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. Asiavirheitä esiintyy varsin paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia esitellään puutteellisesti. Niiden merkitystä kokonai-suuden kannalta ei esitetä juuri lainkaan.
Arvosana 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. Asiavirheitä on paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia ei esitellä lainkaan, eikä niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta esitetä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys Ranskan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä eurooppalaisessa kontekstissa antiikista 1700-luvun loppuun.
Hän kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet ranskalaisissa teksteissä.

Lisätietoja

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

kyky tarkkailla kulttuurieroja
kriittinen medialukutaito

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetus: ppt-kalvot, omat muistiinpanot
Kirjatentti: tenttikirjallisuus

Kirjallisuus

  • LEMARIGNIER, La France médiévale, Institutions et société, pp. 1-230, 288-347 OR
  • DELUMEAU, La peur en occident, osio/part Deuxième partie OR
  • FURET, Penser la révolution française

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde