IMEKOK Ihmistieteiden metodit -opintokokonaisuus (25–60 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Opinnoissa on valittavissa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen sekä teoreettisen ja käsiteanalyysin tutkimuksen menetelmäopintoja. Opintojaksoilla perehdytään yhteiskuntatieteiden teoreettis-metodologisiin lähtökohtiin sekä empiirisen yhteiskuntatutkimuksen menetelmällisiin mahdollisuuksiin ja keskeisiin käytäntöihin. Monipuolisesta kurssitarjonnasta opiskelija voi koota 25 tai 60 opintopisteen menetelmäopintojen kokonaisuuden.

Osaamistavoitteet

Lyhyen 25 opintopisteen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saavuttaa kandidaatin tutkielman sekä pro gradu -tutkielman edellyttämän tutkimusmenetelmien hallinnan.

Laajan (pitkän) 60 opintopisteen menetelmäkokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteet sekä omaa laaja-alaisen laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien hallinnan.

Rakenne

Valitse 25–60 op / 65 op