YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiin, kuten ristiintaulukointi, varianssianalyysi, korrelaatio sekä pääkomponetti- ja faktorianalyysi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti

Avoin yliopisto:
Ryhmätyöskentelyä ja kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakso edellyttää aktiivista osallistumista

Avoin yliopisto
Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät perusmenetelmät
- Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Esitietojen kuvaus

YFIA200 luentosarja tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde