YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Suoritustavat

Luennot ja luentotentti (2op) kaikille opiskelijoille yhteiset.

Lisäksi molempien kandidaattiohjelmien opiskelijat osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn seuraavasti:

YFIn kandidaattiohjelman opiskelijat ja Sosiaalityön kandidaattiohjelman opiskelijat osallistuvat pienryhmätyöskentelyyn (12 tuntia) teemaryhmissä, jonka yhteydessä he laativat kirjallisen työn ja/tai suullisen esityksen (3op).

YFIn sivuaineopiskelijat laativat verkkovälitteisen työskentelyn tuella kirjallisen työn (3op).Tämä koskee myös sosiaalityötä muuna kuin tutkinto-ohjelmana opiskelevia; he eivät siis osallistu sosiaalityön omaan pienryhmään.

Avoin yliopisto:
Kontaktiopetus (verkkoluennot ja pienryhmätyöskentely) sekä kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein painotettuna.
Luennoista ja teemaryhmistä: osallistumisvelvollisuus 100% (luennot livenä tai verkossa).

Avoin yliopisto:
Aktiivinen osallistuminen sekä kirjalliset työt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Kirjallisuus

  • Baggini, Julian & Peter S. Fosl: The Philosopher's Toolkit : A Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Wiley-Blackwell, 2010, 2nd ed. (Huom! Vain teemaryhmä 1: Ajattelun välineet); ISBN: 978-1- 4443-1990-3
  • Baggini, Julian & Peter S. Fosl: Ajattelun pikkujättiläinen. Suomennos Tapani Kilpeläinen.<br />Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. (Huom! Vain teemaryhmä 1: Ajattelun välineet); ISBN: 978-952-5503-76-0

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde