POLA2005 Retoriikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen retoriikan tutkimusperinteeseen ja retoriseen analyysiin poliittisesta näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja/tai tentti tai essee.

Arviointiperusteet

Tentti tai essee.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää retoriikan historiaa ja merkityksellisyyttä politiikan eri käytännöissä. Opiskelija osaa soveltaa retorista analyysinäkökulmaa omassa tutkimuksessaan.

Kirjallisuus

  • Kaikille yhteiset teokset: / The following TWO books:
  • Martin, J.: Politics and Rhetoric: A Critical Introduction. JA / AND:
  • Lisäksi valitaan YKSI seuraavista: / In addition choose ONE of the following:
  • Wiesner, C., Haapala, T. & Palonen, K.: Debates, Rhetoric and Political Action: Practices of Textual Interpretation and Analysis.
  • Burke, K.: A Rhetoric of Motives. TAI: / OR:
  • Perelman, C.: Retoriikan valtakunta.
  • Aristoteles: Retoriikka. TAI: / OR:
  • Cicero: Puhujasta. TAI: / OR:

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde