XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus (kemia) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla syvennetään ymmärrystä monikielisistä, akateemisista ja ammatillisista viestintätilanteista ja harjoitellaan niissä toimimista. Opintojaksolla aktivoidaan ja kehitetään toisen kotimaisen ja vieraan kielen taitoa.


Keskeiset sisällöt

  • Viestiminen omasta tieteenalasta monikielisesti
  • Prosessimainen työskentely ja vastuunkanto yhteisistä tehtävistä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
  • osaa esitellä tavoitteellisesti omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin
  • tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja omalla tieteenalallaan.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (TT) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (HT) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op. 

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus