XYHM1006 Tutkimusviestintä (matematiikka ja tilastotiede) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan oman alan tieteellistä kirjoittamista ja omasta tutkimuksesta viestimistä eri kohderyhmille. Opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijan tutkimus- ja kirjoitusprosessin etenemistä. Opintojakso on kolmas kandidaatintutkintoon pakollisina kuuluvista viestintä- ja kieliopinnoista. 


Keskeiset sisällöt

  • kirjoittaminen osana tutkimusprosessia 
  • tutkimustekstin vaiheittainen rakentaminen 
  • oman alan tieteellisen vuorovaikutuksen käytänteet 
  • palautevuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 


  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn, perustellun ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin 
  • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa tutkimustaan ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
  • osaa hankkia ja antaa palautetta sekä hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheissa 
  • tunnistaa ja sanoittaa omaa viestintä- ja kieliosaamistaan.

Lisätietoja

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää samanaikaista kandiseminaariin osallistumista ja kandin aktiivista tekemistä kevätlukukauden aikana. Opintojaksoon kuuluu 2 x 2 t vertaisryhmätapaamista, joiden ajat sovitaan opintojakson kuluessa.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus