XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot (matematiikka ja tilastotiede) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tekstin lukustrategioihin ja harjoitellaan pienryhmissä tiedon tiivistämistä tarkoituksenmukaiseen muotoon. Opintojakson tarkoitus on tukea akateemisten opiskelutaitojen kehittymistä sekä auttaa yliopistoyhteisöön kiinnittymisessä. Opintojakso on ensimmäinen kandidaatintutkintoon pakollisina kuuluvista viestintä- ja kieliopinnoista. 


Keskeiset opintosisällöt

  • alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen 
  • ryhmän tavoitteellinen vuorovaikutus ja viestintä 
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 


  • tuntee oman oppimisen kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan 
  • osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi  
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan alansa monikielisenä viestijänä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus