XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus (matematiikka ja tilastotiede) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan aiheista viestimistä eri kieliä hyödyntäen. Opintojaksolla työskennellään projektimaisesti pienryhmissä aktivoiden ja vahvistaen toisen kotimaisen ja vieraan kielen osaamista. Opintojakso on toinen kandidaatintutkintoon pakollisina kuuluvista viestintä- ja kieliopinnoista.


Keskeiset sisällöt

  • omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä
  • oman kielirepertuaarin kehittäminen
  • palautteen hyödyntäminen prosessimaisessa työskentelyssä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa viestiä monikielisesti omaan alaansa liittyvistä aiheista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa hyödyntää kielirepertuaariaan ja ryhmän resursseja osana projektityötä
  • osaa asettaa tavoitteita ryhmätyöskentelylle sekä suunnitella ja arvioida toimintaansa niiden mukaisesti. 

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus