XYHK1005 Tutkimusviestintä (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Tällä opintojaksolla opiskelija hankkii valmiuksia, joita hän voi hyödyntää sekä kandidaatintutkielman että muiden opinnäytteiden tutkimus- ja kirjoitusprosesseissa.

Keskeiset sisällöt:

  • tutkimus- ja kirjoitusprosessi
  • tutkimusraportti tekstilajina: psykologian alojen tieteellisten tekstien konventioita, tieteellinen argumentointi ja opinnäyte argumenttina
  • kirjoittamisstrategiat
  • tutkimukseen liittyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot: tutkimuksen suullinen raportointi sekä palautevuorovaikutus.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä niissä
  • osaa rakentaa eri aineistoja ja omaa ajattelua dialogiksi yhdistävän tutkimustekstin huomioiden oman alan konventiot, argumentoinnin pääperiaatteet ja lähdekriittisyyden
  • on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja soveltanut sitä tutkimustyössään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
  • osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Kurssin opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus