XYHK1003 Akateemiset tekstitaidot (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin ja kehitetään akateemisia opiskelutaitoja. Näitä taitoja harjoitellaan koko opintojakson ajan vaihe vaiheelta.

Keskeiset sisällöt

Opintojakson ydinsisältöjä ovat

  • tieteellisen tekstin prosessimaisen tuottamisen ja rakentavan palautevuorovaikutuksen harjoittelu
  • erilaisten lukustrategioiden ja kriittisen lukutaidon harjoittelu
  • ryhmän vuorovaikutus ja viestintä, esiintymisen harjoittelu ja viestintävarmuuden kehittäminen
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • hallitsee akateemisen viestinnän perusvalmiuksia
  • tuntee tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja on harjoitellut tieteellisen tekstin prosessimaista tuottamista
  • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon ja arvioida niitä kriittisesti
  • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä ja eri kielten oppijana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus