XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus (psykologia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla harjoitellaan monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa viestintätilanteissa toimimista yhdessä muiden kanssa. Lisäksi reflektoidaan, mikä rooli eri kielillä on omassa kielirepertuaarissa ja miten ne tukevat muiden kielten ymmärtämistä ja oppimista.

Keskeiset sisällöt

  • monikielisyyden ja –kulttuurisuuden merkitys omassa asiantuntijan roolissa
  • analyyttisen ja argumentatiivisen vuorovaikutuksen kehittäminen eri kieliä hyödyntäen
  • asiantuntijana toimiminen erikielisissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • prosessimainen työskentely ja vastuunkanto yhteisistä tehtävistä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa monikielisyyden ilmiöitä ja osaa pohtia monikielisyyden merkitystä omalla alallaan
  • osaa hyödyntää ja kehittää kielirepertuaariaan akateemisissa ja ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa viestiä tavoitteellisesti ja yhteistyötä edistävästi monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
  • osaa reflektoida omaa monikielistä osaamistaan ja asettaa tavoitteita sen kehittämiseksi
  • osaa hyödyntää kriittistä lukutaitoaan erikielisten oman alan lähteiden käytössä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2. Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Opetuskielet: englanti, ruotsi ja suomi 

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus