XYHK1002 Tutkimusviestintä (kasvatustieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla harjoitellaan tiedeyhteisössä toimimista ja tuetaan kandidaatintutkielman työstämistä monikielisesti.

Keskeiset sisällöt

  • Omasta tutkimuksesta sekä tutkimusprosessista keskusteleminen ja viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen
  • Argumentoinnin taitojen syventäminen
  • Kasvatustieteiden alan tieteellisen tutkielman tuottaminen
  • Monikielisen vuorovaikutusosaamisen kehittymisen reflektointi osana omaa asiantuntijuutta

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • hallitsee tieteellisen työn laatimisprosessin ja osaa hyödyntää kirjoittamista, keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimusprosessin edistäjänä
  • osaa hyödyntää monikielisyyttä resurssina oman alan asiantuntijuuden kehittämisessä
  • osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn, perustellun ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus