XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus (kasvatustieteet) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla kehitetään ymmärrystä monikielisyyden merkityksestä ja monipuolisesta kieliosaamisesta erilaisissa viestintätilanteissa.

Keskeiset sisällöt

  • Viestiminen omasta tieteenalasta monikielisesti
  • Viestintävarmuuden kehittäminen
  • Monikielisen repertuaarin kehittäminen vuorovaikutuksen välineenä eri konteksteissa ja tilanteissa

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää monikielisen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutusosaamisen merkityksen
  • kykenee hyödyntämään kielirepertuaariaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa konteksteissa ja tilanteissa
  • osaa tukea ryhmänsä jäseniä osallistumaan aktiivisesti monikielisiin viestintätilanteisiin
  • osaa reflektoida henkilökohtaisia tavoitteita kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi alakohtaisissa konteksteissa.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoatoisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus