XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot (kasvatustieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan tiedeyhteisön toimintaan ja harjoitellaan yliopisto-opinnoissa tarvittavia taitoja monikielisesti.

Keskeiset sisällöt

  • Viestintä- ja kieliosaamisen reflektointi 
  • Kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteet  
  • Tieteellisen tekstin tuottamisprosessi
  • Tiedonhankinta
  • Ryhmän jäsenenä toimiminen 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa viestijänä ja kielten oppijana
  • on kehittänyt akateemisia opiskelutaitojaan
  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan opintoihin liittyvän tekstin
  • ymmärtää ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa reflektoida omaa toimintaansa ryhmässä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus