XYHI3040 Tutkimusviestintä (TIETEK) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla sovelletaan opinnoissa ja työelämässä tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja. Opintojaksolla työstetään omaa kandidaatintutkielmaa kandidaattiseminaarin aikataulussa.

Keskeiset sisällöt
 • tutkielman kirjoitusprosessi
 • kieltenvälisyys kirjoitusprosessissa
 • aiheen käsittely eri kielillä
 • tutkielmatekstin selkeys, sujuvuus ja huolitelluus
 • palaute tutkielman työstämisen työkaluna

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin
 • tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti
 • osaa hyödyntää tutkimusprosessissaan kirjoittamisstrategioita, tutkimusaiheesta keskustelua ja palautevuorovaikutusta
 • osaa tavoitteellisesti hankkia ja tuottaa tietoa erilaisissa ja erikielisissä vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää monikielisen viestintäosaamisen kehittämisen merkityksen työelämän ja jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Pakolliset esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • XYHI1020 Akateemiset tekstitaidot (TIE) (3 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • XYHI2020 Monikielinen vuorovaikutus (TIE) (3 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
 • TAI
 • Esitietoryhmä 3
  • XYHI1030 Akateemiset tekstitaidot (TkK) (2 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • XYHI2030 Monikielinen vuorovaikutus (TkK) (3 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus