XYHI2040 Monikielinen vuorovaikutus (TIETEK) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla syvennetään opinnoissa ja työelämässä tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja. 


Keskeiset sisällöt

 • asiantuntijan monikieliset viestintätaidot työelämässä

 • oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

 • argumentointi

 • ryhmän vuorovaikutus ja tavoitteellinen yhteistyö

 • projektinhallintataidot 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson hän

 • osaa asettaa oppimistaan tukevia tavoitteita sekä suunnitella ja arvioida toimintaansa niiden mukaisesti

 • tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja

 • osaa hyödyntää koko kielirepertuaariaan monikielisissä viestintätilanteissa

 • osaa käyttää monikielistä ja monialaista tietoa erilaisissa akateemisissa ja ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa

 • osaa toimia osana ryhmää hyödyntäen ryhmän monikielisiä ja monialaisia resursseja.

 • osaa hyödyntää palautevuorovaikutusta oman asiantuntijuutensa kehittämisessä

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2. 

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op. 

Pakolliset esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • XYHI1020 Akateemiset tekstitaidot (TIE) (3 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
 • TAI
 • Esitietoryhmä 3
  • XYHI1030 Akateemiset tekstitaidot (TkK) (2 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • XYHI1031 Akateeminen vuorovaikutus (TkK) (2 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus