XYHI1040 Akateemiset tekstitaidot (TIETEK) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla perehdytään akateemiseen maailmaan eri tekstilajien kautta sekä tutustutaan opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin.


Keskeiset opintosisällöt

  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
  • alakohtaisten tieteellisten tekstien tunnuspiirteiden tunnistaminen ja opiskelustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
  • tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
  • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen ja palautevuorovaikutus
  • kansainvälistymissuunnitelma kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja ja ymmärtää niiden merkityksen tieteenalan viestinnässä 
  • tunnistaa tiedon rakentumisen prosessina ja kykenee hakemaan tietoa, arvioimaan sitä kriittisesti sekä rakentamaan siitä selkeitä ja tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia
  • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten käyttäjänä
  • osaa analysoida ja arvioida omaa ja ryhmän toimintaa vuorovaikutussuhteiden, yhteistyön ja ryhmän tavoitteen kannalta
  • osallistuu rakentavasti palautevuorovaikutukseen ja hyödyntää palautetta omassa oppimisessaan. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus